اگر در هنگام نصب یا کار با شیرترانیکس با خطای Field doesn’t have a default value از طریق دیباگ مواجه شدید، باید طبق دستورالعمل زیر به phpmyadmin رجوع کرده و کوئری زیر رو اجرا کنید :

select @@GLOBAL.sql_mode;

نتیجه‌ای که نمایش داده شد رو کپی کرده و مقادیر ONLY_FULL_GROUP_BY و STRICT_TRANS_TABLES رو ازش حذف کنین

در نهایت چنین کوئری‌ای رو باید روی دیتابیستون اجرا کنین :

set GLOBAL sql_mode='NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

 برای جلوگیری از هرگونه مشکل میتونین تغییرات رو به پشتیبان هاستتون بسپرید


برای اطلاع از آخرین اخبار و تخفیف‌ها کانال تلگرام شیرترانیکس رو دنبال کنید.


بازگشت »